Czy sól paruje ?

Temperatura topnienia soli kuchennej wynosi 801°C , a wrzenia 1413°C

Powierzchnia roztworu soli kuchennej jest czystą wodą. Z  powierzchni roztworu paruje tylko woda.

Powodem jest solwatacja to otaczanie cząsteczek rozpuszczanego związku chemicznego przez cząsteczki rozpuszczalnika.
Sól NaCl to związek jonowy. Po rozpuszczeniu w wodzie jony Na+ oraz Cl- są bardzo silnie solwatowane przez polarne cząsteczki wody. Solwatacja powoduje, ze każda cząsteczka soli jest ściśle otoczona cząsteczkami wody. Dlatego też na powierzchni roztworu nie ma jonów.

Parowanie to proces przechodzenia z fazy ciekłej w fazę gazową zachodzący na powierzchni cieczy. W miejsce  odparowanych cząstek wody otaczających jony Na+ oraz Cl- przesuwają się następne uzupełniając wianuszek wokół soli. Proces ten trwa aż do stanu nasyconego. Gdy już brakuje wolnych cząsteczek wody, zaczyna się proces krystalizacji soli NaCl. To zjawisko wykorzystywane jest w produkcji soli kuchennej NaCl a proces nazywany jest warzeniem soli. Kiedyś w fabrykach soli do zatężania służyły tężnie.

W tężniach solanka opadała w dół,

sprzymierzeńcem były siły grawitacji, przeciwnikiem wiatr, który porywał cząsteczki aerozolu do strefy okołotężniowej. W warunkach silnych wiatrów wyłączano pracę tężni w obawie przed kradzieżą solanki przez wiatr.
Parowanie jest możliwe wtedy, gdy cząsteczka ma dostatecznie wysoką energię kinetyczną, by wykonać pracę przeciwko siłom przyciągania między cząsteczkami cieczy. Wyższa temperatura to większa energia i szybsze parowanie.

Para wodna jest niewidoczna, jednak cząsteczki pary po oderwaniu się od powierzchni, już w powietrzu łączą się z sąsiednimi cząsteczkami powiększając swoją objętość do wielkości kropelki możemy obserwować to w postaci mgły złożonej z kropelek czystej wody.
Reasumując:
-Sól w roztworze otaczana jest cząsteczkami wody.
-na powierzchni roztworu jest woda, a sól jest nieco niżej, jest po za tym cięższa więc nie paruje
-jeśli podgrzejemy roztwór, to dostarczymy więcej energii cząsteczkom wody i łatwiej im będzie wyskakiwać nad    powierzchnię roztworu
-cząsteczki w powietrzu łączą się ze sobą w większe skupiska tworzące kropelki, dzięki czemu powstaje mgła, wtedy to już nie jest para, ponieważ para jest niewidoczna ale często nazywana jest umownie parą wodną, czysta woda H2O,  woda destylowana.

W przedszkolu czy szkole podstawowej większość z nas hodowała kryształy soli. Rozpuszczaliśmy wówczas NaCl w naczyniu do stanu nasyconego, następnie wieszaliśmy sznurek. Po kilku dniach  wokół sznurka i na ściankach naczynia tworzyły się kryształy soli. Zjawisko to związane jest z napięciem powierzchniowym i kapilarnym podciąganiem , które pozwala na wędrówkę solanki w górę oraz z parowaniem wody z roztworu.

Czy sól paruje ?? Doświadczenia, które wykonywaliśmy w przedszkolu i szkole podstawowej mówią prawdę.

Sól nie paruje.

Jeśli oddychając przez usta, wyczuwamy sól na języku,  to znajduje się ona w powietrzu dzięki działaniu wiatru lub innych sił rozpylających aerozol w  sposób mechaniczny. Jak stworzyć takie warunki? Odpowiedź znajdziesz Tu