Wentylacja

Głównym zadaniem wentylacji w obiekcie haloterapiii jest zapewnienie stałej wymiany powietrza.

Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania.Grota solna jak każde pomieszczenie haloterapii wymaga odpowiedniej wentylacji. Groty solne powinny być wentylowane zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza bogatego w aerozol solny wytwarzany przez halogenerator. Minimalne wymagania dotyczące dopływu świeżego powietrza to 20-30 m³/h dla każdej przebywającej w pomieszczeniu osoby.

W przypadku inhalatoriów prawidłowa cyrkulacja powierza odpowiada za równomierne nasycenie aerozolu solnego w całym pomieszczeniu. Ukierunkowanie ciągu wentylacyjnego oraz stworzenie nadciśnienia w pomieszczeniu technicznym jest warunkiem koniecznym. jeśli chcemy aby każdym miejscu pomieszczenia inhalatorium panowały identyczne warunki terapeutyczne. Początek ciągu wentylacyjnego to wentylator tłoczący powietrze do pomieszczenia technicznego, dzięki czemu powstaje nadciśnienie w pomieszczeniu technicznym i aerozol nie maoże cofnąć sie z inhalatorium. Halogenerator wytwarza aerozol solny, miesza powietrzem i wdmuchuje do inhalatorium. Aby zapewnić równomierny rozkład aerozolu w całym pomieszczeniu inhalatorium, należy zainstalować wentylator wyciągowy po przeciwnej stronie w stosunku do miejsca montażu halogeneratora, Wentylator wyrzuca zużyte powietrze na zewnątrz.

Za odpowiednie parametry i stężenie aerozolu solnego w znacznej mierze odpowiada wilgotność powietrza. Podwyższona wilgotność powietrza źle wpływa na stabilność, bowiem w takich warunkach pojedyńcze małe cząsteczki suchego aerozolu solnego stają się higroskopijne. Pochłaniając wodę z powietrza zwiększając swój rozmiar. Następnie te powiększone mokre cząsteczki łączą się w procesie koagulacji w jeszcze większe cząstki. Większe cząsteczki nie docierają do głębszych partii drzewa oskrzelowego, zmniejszając tym samym pozytywne efekty haloterapii
Pomocne w takich sytuacjach jest zastosowanie osuszacza powietrza, który działając automatycznie zapewnia prawidłowe parametry w okresach zwiększonej wilgotności powierza doprowadzanego do Halogeneratora oraz do pomieszczenia Inhalatorium.

Niezależnie od tego podstawowego zadania w wielu przypadkach wentylacja musi spełniać zadanie drugie, a mianowicie wytworzenie w danym pomieszczeniu nadciśnienia lub podciśnienia w stosunku do ciśnienia w pomieszczeniach sąsiednich lub na zewnątrz, w celu zapobieżenia powstawaniu niepożądanych grota_solna_wentylacjaprądów powietrza wewnątrz budynku . Wymiana powietrza jest konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze powinny być usuwane z pomieszczeń wszystkie zanieczyszczenia powietrza. Po drugie i to jest z punktu widzenia higieny szczególnie ważne należy przeciwdziałać niedopuszczalnie silnemu nagrzewaniu się i nawilżaniu powietrza w pomieszczeniach, wskutek wydzielania ciepła i pary wodnej przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu. W rzeczywistości zadanie to nie może być niekiedy rozwiązane przy pomocy zastosowania samej wymiany, powietrza i dlatego podczas gorącej pory roku konieczna jest dodatkowa obróbka powietrza nawiewanego przez chłodzenie go i osuszanie.

Właściwości fizyczne soli wymuszają konieczność utrzymania wilgotności powietrza na poziomie do max. 55%. Sól w warunkach podwyższonej wilgotności staje się higroskopijna co uniemożliwia skuteczne mielenia soli w halogeneratorze. Wentylacja w grotach solnych i innych obiektach haloterapii jest istotna z punktu widzenia skuteczności terapii.
Wymiana powietrza występuje w rezultacie działania prądów powietrznych, które wywołane są przez różnice ciśnień spowodowane: różnicami temperatur, uderzeniami wiatru, wskutek zastosowania wentylatorów. Wybór sposobu wietrzenia i stopień obróbki powietrza nawiewanego zależny jest od przeznaczenia pomieszczenia, od czego, z kolei zależy wielkość wymiany powietrza Przy ocenie projektu wentylacji należy zwrócić uwagę na uzyskanie takiego rozwiązania, aby we właściwej strefie przebywania ludzi w pomieszczeniu stale panowały najlepsze warunki powietrzne bez występowania przeciągów. Jednostkowe zapotrzebowanie powietrza na osobę uzależnione jest od przeznaczenia.

To, czy w oparciu tylko o jednostkowe zapotrzebowanie powietrza można zaspokoić wymagania fizjologiczno-cieplne, jest zależne od wielkości powierzchni podłogi pomieszczenia względnie jego objętości, jaką rozporządzamy w przeliczeniu na jedną osobę, a także od warunków termicznych powietrza zewnętrznego.W niektórych wypadkach konieczne jest zastosowanie urządzeń do chłodzenia i osuszania powietrza nawiewu. W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi wentylacja naturalna, ogólnie biorąc, jest zabezpieczeniem przed wkraplaniem się pary wodnej, zawilgoceniem ścian i tworzeniem się grzyba.
Kanały wentylacyjne grawitacyjne nie zawsze dają pewne i równomierne wietrzenie. Spowodowane jest to warunkami zewnętrznymi oraz wadami wykonania. Przy właściwym wykonaniu mogą jednak zapewnić wymianę powietrza. Działanie wentylacji grawitacyjnej uwarunkowane jest czynnikami zewnętrznymi. Działanie wywiewnych kanałów wentylacyjnych wyprowadzanych ponad dach budynku polega na wyzyskaniu różnicy temperatur między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Siły pobudzające powietrze w ruch nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych są bardzo małe, a w lecie mogą być ujemne. Uderzenia wiatru mogą wzmocnić znacznie działanie wywiewnych kanałów wentylacyjnych, niekiedy zaś można je podnieść dzięki zastosowaniu nasad wywiewnych. Przy projektowaniu i wykonywaniu kanałów należy zwrócić uwagę na poszczególne elementy konstrukcyjne tych kanałów, na które składają się: możliwie duży otwór wywiewny, dobre zamknięcia, staranne wykonanie ścianek kanałów i dostatecznie duży otwór dla powietrza dopływowego.
Za pomocą mechanicznie napędzanych wentylatorów wywiewnych umieszczonych w ścianie lub w oknach powietrze jest czerpane z pomieszczenia i wyrzucane na zewnątrz. Innym sposobem wentylacji jest zastosowanie wentylatorów które tłoczą powietrze do pomieszczenia wówczas powietrze z pomieszczenia wypychane jest na zewnątrz. Urządzenia wentylacyjne umożliwiają zachowanie określonej wymiany powietrza. Ponieważ zapewniają one regulację wstępnego ogrzewania powietrza dopływowego, możliwe jest wietrzenie bez obawy powstawania przeciągów także podczas zimnej pory roku. Powietrze pobierane z zewnątrz nie powinno po odpyleniu go zawierać więcej niż 0,5 mg/m3 pyłu. Haloterapia to oddychanie czystym powietrzem wzbogaconym aerozolem solnym.

Należy zadbać o czystość i właściwą wilgotność względną co umożliwi właściwą pracę halogeneratora.